4-6

Alla pedagoger som undervisar i årskurs 4 – 6 utgör tillsammans ett arbetslag. Undervisningen sker på skolans övervåning. Årskurserna 4-6 består av cirka 12 elever i varje årskurs. Lokalerna består av tre ämnesklassrum, grupprum och ett bibliotek.

Såhär arbetar vi: Dagarna börjar kl.8.10 och de flesta dagarna börjar med egen läsning. Eleverna har en tystläsningsbok som de själva har valt från vårt bibliotek. De första 20 minuterna av skoldagen ägnas åt detta. Under dagen arbetar vi för det mesta klassvis men en del pass är ämnesintegrerade och vissa pass är de åldersblandade. Då finns möjligheter att hålla genomgångar men också tillfälle för redovisningar och diskussioner. På så sätt lär eleverna av varandra och vi skapar en dialog i klassrummet där eleverna tränas i att lyssna på varandra och att tala inför andra.

Eleverna arbetar med ett ämne i taget utifrån en planering i varje ämne. Eleverna tränas i att planera och ta ansvar för sitt eget lärande vilket är en central del i Montessoripedagogiken. Till sin hjälp i detta arbete har varje elev en ämnesansvarig lärare, som tillsammans med de andra pedagogerna i arbetslaget ansvarar för måluppfyllelsen. Pedagogerna ska uppmuntra men också ställa krav och utmana för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i sin personliga utveckling.

Eleverna har lektioner utan avbrott fram till lunch. Under förmiddagen har eleverna möjlighet att äta medhavd frukt och ta en kortare paus. Efter lunchen har vi en gemensam rast. Efter rasten fortsätter skoldagen och eleverna slutar omkring kl. 14 beroende på dag och årskurs. En gång i veckan har eleverna eget arbete, vilket innebär att de själva utifrån sina behov kan arbeta med det ämne de behöver lägga mer fokus på.

Eleverna arbetar på olika nivåer och med olika material, allt beroende på elevens egen planering. Ibland arbetar eleverna ihop men de kan också välja att arbeta enskilt. Eleverna har tillgång till material i ämnesklassrummen men vi arbetar också mycket med personligt kopplade IPADS med pedagogisk överblick.