7-9

Alla pedagoger som undervisar i årskurs 4 – 9 utgör tillsammans ett arbetslag. Undervisningen sker på skolans övervåning. Årskurserna 7-9 består av omkring 30 elever. Lokalerna består av tre klassrum, några grupprum och ett bibliotek.

Såhär arbetar vi: Dagarna börjar kl.8.10 med ett läspass för alla elever. Eleverna har en tystläsningsbok som de själva har valt från vårt bibliotek. De första 20 minuterna av skoldagen ägnas åt detta. Under dagen arbetar vi för det mesta åldersintegrerat, men det finns också pass där lektionerna är klassvis. Då finns möjligheter att hålla genomgångar men också tillfälle för redovisningar och diskussioner. På så sätt lär eleverna av varandra och vi skapar en dialog i klassrummet där eleverna tränas i att lyssna på varandra och att tala inför andra.

Eleverna arbetar med ett ämne i taget utifrån en planering. Detta är en central del i Montessoripedagogiken för att eleverna ska tränas i att planera och ta ansvar för sitt lärande. Till sin hjälp i detta arbete har varje elev en ämnesansvarig lärare, som tillsammans med de andra pedagogerna i arbetslaget ansvarar för måluppfyllelsen. Pedagogerna ska uppmuntra men också ställa krav och utmana för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i sin personliga utveckling.

Eleverna har lektioner utan avbrott fram till lunch. Under förmiddagen har eleverna möjlighet att äta medhavd frukt. Efter lunchen har vi en gemensam rast. Efter rasten fortsätter skoldagen och eleverna slutar omkring kl. 15 beroende på dag och årskurs. En gång i veckan har eleverna IUP-tid, vilket innebär att de själva utifrån sin individuella utvecklingsplan väljer ett mål att arbeta mer med för att förstärka och utveckla vissa förmågor inom ett specifikt ämne. I slutet på veckan har eleverna ett klarskrivningspass där målet är att bli klar med veckans planering.

När eleverna börjar årskurs 7 får de en personlig bärbar dator som arbetsredskap. Eleverna arbetar på olika nivåer och med olika material, allt beroende på elevens egen planering. Ibland arbetar eleverna ihop men de kan också välja att arbeta enskilt. Eleverna har tillgång till material i korridoren där vi har olika hyllor för varje ämne vilket syftar till att eleven lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande.

En stor del av kommunikationen mellan lärare, vårdnadshavare och elever sker via vår lärplattform Schoolsoft. Där läggs bland annat arbetsuppgifter, provresultat, ämnesmatriser, skriftliga omdömen och närvaro upp.