Foto:Malin Kettil

F-3F-3 gruppen bildar tillsammans ett arbetslag. Vi är ca 50 elever i åldrarna 6-9 år som har våra arbetsplatser åldersblandat i två olika ämnesrum. De ämnen som representeras där är matte/NO i det ena rummet och i det andra svenska/SO och engelska. 
Under skoldagen har vi tillgång till fritidslokalen och några mindre grupprum som ligger i direkt anslutning till ämnesrummen.
Vi är fem pedagoger som ansvarar för läroplanens alla ämnesområden.
Tillsammans med pedagoger i förskola och fritids arbetar vi gemensamt för att varje elev ska känna sig trygg och trivas för att kunna utvecklas kunskapsmässigt och socialt på bästa sätt utifrån sin egen förmåga.

Så här arbetar vi:
Dagarna börjar kl.8.10 med ett sammanhängande arbetspass fram till kl.11.00 då det är lunch. Under förmiddagspasset tar eleverna också sin paus med fruktstund när det passar var och en bäst. Efter lunchen har vi en gemensam långrast till kl.12.10. Skoldagen avslutas med ett arbetspass mellan 12.10 - 13.15 eller 13.45.

Varje vecka har eleverna flera pass med eget arbete som utgår från elevernas individuella planeringsbok. Detta är en central del i Montessoripedagogiken för att eleverna ska tränas i att planera och ta ansvar för sitt lärande. Till sin hjälp i detta arbete har varje elev en ämnesansvarig lärare, som tillsammans med de andra pedagogerna i arbetslaget ansvarar för måluppfyllelsen. Pedagogerna ska uppmuntra men också ställa krav och utmana för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i sin personliga utveckling.

Eleverna arbetar med olika ämnen, på olika nivåer och med olika material, allt beroende på elevens egen planering. Ofta arbetar eleverna ihop men de kan också välja att arbeta enskilt. Det finns en mängd material i klassrummen, mycket är montessorimaterial, som eleverna har tillgång till och som de arbetar med utifrån sin egen nivå och sina egna mål. Eleverna har också tillgång till digitala verktyg i skolan. Det är progression i såväl ansvarstagandet som i lärandet allt eftersom barnen blir äldre och mognar.

Under veckan har eleverna också lektioner i åldershomogena grupper i olika ämnen för exempelvis genomgångar men också för redovisningar och diskussioner. På så sätt lär eleverna av varandra och vi skapar en dialog i klassrummet där eleverna tränas i att lyssna på varandra och att tala inför andra.

När vi jobbar med teman är de ämnesövergripande mellan olika ämnen. Ibland kan ett tema vara gemensamt för hela skolan, annan åldersblandad grupp eller bara inom en årskurs. Temaarbetena utmynnar i olika redovisningar.

Eftersom vi alltid utgår från varje barns sätt att lära, använder vi flera olika metoder vid t.ex. läsinlärning. En av dem är Kiwimetoden. Då arbetar våra förskoleklasselever i en liten grupp (2-5 elever) vid ett tillfälle per vecka med att läsa och samtala om en gemensam bok. Till boken skriver eleverna så småningom också korta texter. Metoden kommer från Nya Zeeland.                     

Varje vecka har eleverna som är 6 och 7 år uteaktiviteter, exempelvis utflykter, NO, idrott osv. Utaktiviteterna ingår som en viktig del av det pedagogiska arbetet. Idrott i idrottshall har eleverna från förskoleklassen. 


Foto: Malin Kettil