Montessoriförskolan

Montessoripedagogiken bygger på ödmjukhet och respekt för barnet och dess inneboende resurser. Barnen i en Montessoriförskola får utveckla sin nyfikenhet, sin kreativitet och lust att lära i en rik och stimulerande miljö där de får frihet att utvecklas i sin egen takt utan att jämföras med andra. De uppmuntras till självständigt tänkande, till att ta egna initiativ och att tro på sin egen förmåga. De får också lära sig att ta hänsyn, visa respekt och att samarbeta med andra. I förskolan läggs grunden för barns utveckling och lärande. Vi arbetar för en trygg, stimulerande och utvecklande miljö för alla på förskolan.

Frihet under ansvar

Barnets lek i förskolan kallas arbete enligt montessoripedagogiken. Med det menade Maria Montessori att barnet arbetar med sin utveckling. Barnen har frihet att välja sysselsättning och möjlighet att arbeta utan avbrott i sin egen takt. De väljer också om de vill arbeta enskilt eller i grupp. På detta sätt utvecklas självständighet och samarbetsförmåga. Allt material finns i en uppsättning så att barnen lär sig visa hänsyn och vänta på sin tur.

Förberedd miljö

Miljön är anpassad till barnen med låga bord, stolar och hyllor. Materialet har sin bestämda plats där barnen kan hämta och ställa tillbaks det. Allt material är framtaget för att stimulera barnens känsliga perioder, att stärka jag uppfattningen och självkänslan. Det finns material för praktiskt arbete, sinnestränande material och för läsning, skrivning, matematik och kultur. Barnen har också möjlighet att välja mellan olika skapande aktiviteter och leka med mer traditionella leksaker. Vi har utevistelse varje dag.

Hjälp mig att göra det själv

Montessoris ide´ om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta och från helheten till delarna. "Hjälp mig att göra det själv" är en tanke som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Man kanske behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. Läraren observerar barnen och blir uppmärksam på deras behov och kan ge den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse.

En dag på förskolan

Montessoriförskolan är en avdelning med 24 barn i åldrarna 4-5 år. Vi har gemensam verksamhet med fritidshemmet före och efter skoltid samt vid studiedagar och lov.
Kl. 6.00 öppnar förskola och fritids
Kl. 7.15 - 7.45 serveras frukost
Kl. 8.10 börjar morgonsamlingen då vi bland annat kollar närvaro, går igenom almanackan och pratar om dagens aktiviteter.
Kl. 8.30 - 11.00 har barnen arbetspass där de själva väljer aktivitet eller jobbar i sina planeringsböcker. Barnen väljer själva att ta fruktpaus när det passar under förmiddagen. Aktiviteter under arbetspasset kan vara: arbete med montessorimaterialet, spela spel, lägga pussel, måla, sy, skapa, läsa bok eller lyssna på saga, rollek och bygga med olika konstruktionsmaterial. Vi har också gemensamma projekt i större och mindre grupper. Fyra förmiddagar i veckan har femåringarna och förskoleklassen gemensam verksamhet då vi arbetar med språk, matematik, NO och går till skogen.
Kl. 11.30 äter vi lunch och varje barn dukar sin egen plats. Efter lunchen har vi utevistelse.
Kl. 14.30 serveras mellanmål
KL. 18.00 stänger förskola och fritids