Fritidshemmet Galaxen

Fritidshemmet Galaxen
På fritidshemmet Galaxen uppmuntras barnen till självständigt tänkande, att ta egna initiativ och att tro på sin egen förmåga. I vår undervisning vill vi även lära barnen att visa hänsyn, visa respekt och att samarbeta med andra. Vår verksamhet styrs av skollag, läroplan för skolan och fritidshemmet, montessoripedagogik samt barnens behov och de mål vi själva satt upp för verksamheten.

En dag på fritidshemmet
Fritidshemmet på Galaxen är en avdelning med ca 30-40 barn.
Vi har gemensam verksamhet med förskolan före och efter skoltid samt vid studiedagar och lov.

Kl. 6.00 öppnar fritids och förskolan
Kl. 7.15 - 7.45 serveras frukost
Kl. 8.10 börjar skolan
Kl. 13.15 har fritidshem/förskola gemensam verksamhet.
Barnen har dagligen möjlighet att välja bland olika aktiviteter. Det kan vara aktiviteter såsom skapande, rollek, konstruktionslek/bygglek eller bara ta en bok, lärplatta eller lyssna på musik.
Vi har även gemensamma projekt i större och mindre grupper.
Utevistelse sker varje dag, där barnen får utöva motoriska aktiviteter, såsom fotboll, lekar, gunga och mycket mer. Vid lov brukar vi åka på olika utflykter som ofta innefattar utevistelse och rörelse.
Kl. 14.30 serveras mellanmål
Kl. 17.30 stänger fritids/förskola.

En gång i månaden har vi fritidsråd tillsammans med barnen, där de får uttrycka sina åsikter om fritidsverksamheten och möjlighet att påverka innehållet. Tillsammans diskuterar vi bland annat olika aktiviteter som de vill göra, ansvarsområden, material som önskas köpa in, eventuella förbättringar och konfliktsituationer som uppstår. Vi strävar hela tiden efter att förena god omsorg med genomtänkt pedagogisk verksamhet, där fokus ligger på barnens intressen och erfarenheter. Aktiviteterna på fritidshemmet är frivilliga vilket innebär att barnet är med av egen fri vilja och för sin egen skull. Barnet väljer aktivitet, genomför den och avslutar den. Detta sker i samspel och med hänsyn till övriga barn och personal.

I fritidshemmets läroplan går det att läsa hur ”fritidshemmet ska erbjuda eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egna förmåga. Undervisningen ska ge möjligheter att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i gruppen. Eleverna ska även ges möjlighet att utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten”.